Spartacus Vitorlás Egylet

Klub › Szabályzatok

Az Egylet alapszabálya

Elfogadva és egységes szerkezetbe foglalva: 2014. november 10.


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.§

A Spartacus Vitorlás Egylet / a továbbiakban: Egylet / az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, melyet a Somogy Megyei Bíróság Pk. 60.034/1990. számon nyilvántartásba vett.

/1./ Az Egylet vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

/2./ gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja,

/3./ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


2.§

/1./ Az Egylet neve: Spartacus Vitorlás Egylet.  Rövidített neve: SVE.

/2./ Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Móló.

/3./ Működési területe: Balatonföldvár.

/4./ Az alapítás éve: 1990.


3.§

/1./ Az Egylet színe: piros-fehér-kék.

/2./ Jelvénye: Piros alapszínű, középen vízszintes és függőleges fehér sávokkal, nagyobb szögű csúcsára állított, zászlóalakú, elnyújtott háromszög, melyben a piros alapot a középső fehér sávtól kék csíkok választják el. A háromszög mértani közepén aranyszínű horgony helyezkedik el, melyet a magyar korona díszit. Ez utóbbi, hagyományt jelez és az Egylet elődjére a Királyi Magyar Yacht Clubra utal, melynek jelvényében ez volt a vezérmotívum.

/3./ Az Egylet alapító tagjai:

Bóna Gábor – 1125 Budapest, Óra u. 1/b
Csillag Katalin – 1118 Budapest, Kelenhegyi u. 42/a
Domokos Péter – 1121 Budapest, Zugligeti u. 65.
Erdélyi Béla – 1037 Budapest, Erdőhát u.16.
Gáborjáni Szabó Gábor – 2089 Telki Kökörcsin u.17.
Gáspár István – 1112 Budapest, Zólyomi u. 28.
Gereben Gábor – 1029 Budapest, Kisasszony u. 19/b
Holovits György – 8623 Balatonföldvár, Berzsenyi u.47.
Horváth László – 8623 Balatonföldvár, Rét u. 29.
Kardos Antal – 1121 Budapest, Kakukkhegyi u.1.
Karlovits János – 1056 Budapest, Belgrád rkp.2.
Majthényi Zsombor – 2030 Érd, Technikus u.15.
Marton István – 1026 Budapest, Garas u.6.
Pomutz Tamás – 8600 Siófok, Kandó K. u. 19.
Toronyi András – 1121. Budapest, Kikerics u. 2.


4. §

/1./ Az Egylet tagja az országos sportági szakszövetségnek, a Magyar Vitorlás Szövetségnek.

/2./ Az Egylet az /1./ bekezdés szerinti Szövetség Alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el


5. §

/1./ Az Egylet nyilvántartásba vételét a Kaposvári Törvényszék végzi.

/2./ Az Egylet működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

/3./ Az Egylet pénzügyi ellenőrzését az Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve látja el.


II. AZ EGYLET CÉLJA ÉS FELADATAI


 6. §

/1./ Az Egylet célja:
a./ a balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése,
b./ tagok részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése,
c./ az ifjúság nevelése és oktatása,
d./ a tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése,
e./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.

/2./ Az Egylet céljainak megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megteremtése érdekében az 1.§-ban meghatározott korlátozással – másodlagosan – gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, illetőleg ilyenbe tagként beléphet.

/3./ Tevékenységi körök a TEÁOR’08 szerint:

8551’08         Sport, szabadidős képzés

9311’08         Sportlétesítmény működtetése

9312’08         Sportegyesületi tevékenység

9319’08         Egyéb sporttevékenység

9329’08         M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidőd tevékenység

8532’08         Szakmai középfokú oktatás

8551’08         Sport, szabadidőd képzés

8552’08         Kulturális képzés

8559’08         M.n.s. egyéb oktatás

5920’08         Hangfelvétel készítése

6399’08         M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7410’08         Divat- formatervezés

7490’08         M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7740’08         Immateriális javak kölcsönzése

8230’08         Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8291’08         Követelésbehajtás

8299’08         M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

7311’08         Reklámügynöki tevékenység

7312’08         Médiareklám

3012’08         Szabadidő-, sporthajó gyártása

6820’08         Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7911’08         Utazásközvetítés

7912’08         Utazásszervezés

7990’08         Egyéb foglalás

5222’08         Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

8532’08         Szakmai középfokú oktatás

7120’08         Műszaki vizsgálat, elemzés

5590’08         Egyéb szálláshely szolgáltatás

7734’08         Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7721’08         Szabadidős sporteszköz kölcsönzése

7722’08         Videokazetta, lemez kölcsönzése

7729’08         Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7735’08         Légi szállítóeszköz kölcsönzése (pl. hőlégballon


7.§

/1/ Az Egylet feladatai:

a./  utánpótlás nevelés feltételeinek biztosítása, az utánpótlás nevelése,

b./  sportolók képzése, felkészülésük támogatása,

c./  hazai és nemzetközi sport események, versenyek rendezése, a Magyar Vitorlás Szövetség és más vitorlás- és sportegyesületek által  rendezett sporteseményeken való részvétel,

d./ az Egylet és a vitorlássport hagyományainak ápolása,

e./ az Egylet eredményes működése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése, öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése,

f./ a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek  megteremtése, biztosítása,

g./ az Egylet vagyonának megőrzése és fejlesztése, az Egylet infrastruktúrájának üzemeltetése.


III. AZ EGYLET TAGSÁGA


8.§

/1./ Az Egylet tagjai, a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:

a./ rendes tagok,

b./ pártoló tagok,

c./ tiszteletbeli tagok,

d./ versenyző tagok.

/2./ Az Egylet rendes tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatában az Egylet Alapszabályát és Házirendjét elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését vállalja, a mindenkor érvényes belépési díjat befizeti. Egyéb feltételt vagy kizáró okot az Egylet szabályozni nem kíván.

/3./ Az Egylet pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli társaság /továbbiakban pártoló tag/ aki az Egylettel kötött megállapodásban az Egylet Alapszabályát elfogadja, a pártoló tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, ill. az Egylet céljainak megvalósítását anyagilag támogatja. Pártoló tag az Egylet tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt; az Egylet Közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

/4./ Tiszteletbeli tagnak az a természetes személy vehető fel, aki a sport, illetőleg az Egylet érdekében végzett kimagasló tevékenységével, sport eredményeivel az Egylet célkitűzéseit támogatta, hírnevét emelte. A tiszteletbeli tagot az Egylet tagjai választják meg a Közgyűlésen. A tiszteletbeli tag az Egylet Közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

/5./ Az Egylet versenyző tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar állampolgár, akivel az Egylet elnöksége meghatározott időre szóló szerződést köt. A szerződés tartalmazza az Egylet és a versenyző tag jogait és kötelezettségeit, a szerződés megszűnésének feltételeit.

/6./ Mindenki csak egy módon lehet tagja az Egyletnek.

9.§

/1./ Az Egyletbe való belépés, ill. kilépés önkéntes, kivéve a jelen Alapszabályban írt eseteket.

/2./ A tagság nyilvántartásba vétellel vagy felvétellel keletkezik és:

a./ kilépéssel,

b./ törléssel,

c./ kizárással,

d./ a szerződés lejártával vagy felbontásával szűnik meg.

/3./ Tagi viszony szabályai:

a./ A pártoló tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik.

b. /A tiszteletbeli tagok személyére az Elnökség tesz javaslatot a Közgyűlésnek, amely a felvételről egyszerű szótöbbséggel dönt.

c./ Rendes tag felvétele:

Rendes taggá történő felvételét kérheti a 8.§ /2./ bekezdésben megjelölt természetes személy, akinek felvétele az alábbiak szerint történik:

A felvételt kérő személy írásos felvételi kérelmet és nyilatkozatot nyújt be az Elnökséghez arról, hogy elfogadja az Alapszabályban foglaltakat, valamint kifejezi szándékát, hogy a belépési díjat kész megfizetni. A felvételi kérelem mellé önéletrajzot kell mellékelni.

A felvételi kérelem alapján az Elnökség a felvételt kérő /tagjelölt/ nevét a Tagfelvételi könyvbe bevezeti. A felvételi kérelmet az Egylet rendes tagjai körében meghirdeti és önéletrajzával együtt betekintésre bocsátja.

Az Egylet bármely rendes tagja az Elnökség felé írásban tiltakozhat a tagjelölt kérelme ellen a meghirdetést követő 30 napon belül. Ebben az esetben az Elnökség szavazással dönt. A szavazás során az Elnökség tagjai csak igennel vagy nemmel szavazhatnak. Egyhangú igen szavazat esetén lehet a tagjelöltet próbaidős taggá jelölni.

Ha nincs tiltakozás a 30 nap elteltével, a tagjelölt automatikusan próbaidős taggá válik. A próbaidős tag részére az Elnökség megjelöli a belépési díj és a tagsági díjjal azonos nagyságú és azt helyettesítő próbaidős tagsági díj összegeit, melyek befizetési határideje a próbaidős taggá válást követő 30. nap.

A próbaidős tag részére az Elnökség megjelöli a belépési díj és a tagsági díjjal azonos nagyságú és azt helyettesítő próbaidős tagsági díj összegeit, melyek befizetési határideje a próbaidős taggá válást követő 30. nap. A próbaidős tag kérhet részletfizetési kedvezményt a belépési díj befizetésére, miszerint a belépési díj első felét a próbaidős taggá válást követő 30. napig, a másik felét három éven belül, évenként egyenlő részletekben fizeti be az Egyletnek. A részletfizetések időpontjai megegyeznek a mindenkori tagdíjfizetési időpontokkal. A próbaidős tag részletfizetési kérelméről az Elnökség dönt.

A belépési díj és a próbaidős tagsági díj határidőre történő befizetésének elmulasztása a próbaidős tagsági viszony automatikus megszűnését vonja maga után.

A próbaidős tagság időtartama a tagnyilvántartó könyvbe történt bejegyzés napjától számított 10 hónap – de legkésőbb a tagfelvételéről szóló következő közgyűlés időpontjáig tart. A 10 hónap eltelte után az Elnökség javaslatot tesz a legközelebbi Közgyűlésnek a próbaidős tag felvételére rendes taggá.

A Közgyűlés a felvételről kétharmados többséggel dönt. Ha az Elnökség nem javasolja, vagy a Közgyűlés elutasítja a rendes taggá történő felvételt, úgy a már befizetett belépési díjat 15 napon belül a próbaidős tagnak vissza kell fizetni. A próbaidős tag kamatra nem tarthat igényt. A próbaidős tagság a belépési díj visszafizetésével megszűnik.

d./ Rendes tag közeli hozzátartozói valamint a kilenc évet meghaladó versenyzői vagy pártolói tagsággal rendelkező versenyző tagjai számára az Egylet kedvezményes felvételi lehetőséget biztosít.

A felvételt kérő személy írásos felvételi kérelmet és nyilatkozatot nyújt be az Elnökséghez arról, hogy elfogadja az Alapszabályban foglaltakat, valamint kifejezi szándékát, hogy a belépési díjat kész megfizetni. A felvételi kérelem mellé önéletrajzot kell mellékelni.

A felvételi kérelem alapján az Elnökség a felvételt kérő /tagjelölt/ nevét a Tagfelvételi könyvbe bevezeti. A felvételi kérelmet az Egylet rendes tagjai körében meghirdeti és önéletrajzával együtt betekintésre bocsátja.

Az Egylet bármely rendes tagja az Elnökség felé írásban tiltakozhat a tagjelölt felvétele ellen a meghirdetést követő 30 napon belül. Ebben az esetben az Elnökség szavazással dönt. A szavazás során az Elnökség tagjai csak igennel vagy nemmel szavazhatnak. Egyhangú igen szavazat esetén lehet a tagjelöltet próbaidős taggá jelölni.

Ha nincs tiltakozás a 30 nap elteltével, a tagjelölt automatikusan próbaidős taggá válik. A próbaidős tag részére az Elnökség megjelöli a belépési díj és a tagsági díjjal azonos nagyságú, és azt helyettesítő próbaidős tagsági díj összegeit.

Gyermekek hat éves korukig mentesülnek a próbaidős tagsági díj fizetése alól: a tagdíjfizetési kötelezettség attól az évtől kezdve vonatkozik rájuk, amelyikben betöltik a hetedik életévüket.

A belépési díj befizetésére az Egylet 10 éves időtartamra részletfizetést biztosít(hat). Az egyenlő részletekben befizetendő belépési díj részletfizetési időpontjai – az első részlet kivételével – megegyeznek a mindenkori tagdíjfizetési időpontokkal.

A belépési díj első részletének és a próbaidős tagsági díj befizetési határideje a próbaidős taggá válást követő 30. nap.

A belépési díj egyösszegű befizetésekor az Egylet kedvezményt ad, ebben az esetben a kedvezményezettnek a belépési díj felét kell befizetnie. A próbaidős tag részére az Elnökség megjelöli a kedvezményes belépési díj összegét, amelynek befizetési határideje a próbaidős taggá válást követő 30. nap.

A próbaidős tagság időtartama a belépési díj teljes kifizetéséig, de maximum 10 évig tart. A (kedvezményes) belépési díj teljes befizetését követően az Elnökség javaslatot tesz a legközelebbi Közgyűlésnek a próbaidős tag felvételére rendes taggá. A felvételi kérelmet a Közgyűlés min. kétharmados többséggel utasíthatja el.

Ha a Közgyűlés elutasítja a rendes taggá történő felvételt, úgy a befizetett belépési díjat 15 napon belül a próbaidős tagnak vissza kell fizetni. A próbaidős tag kamatra nem tarthat igényt. A próbaidős tagság a belépési díj visszafizetésével megszűnik.

e./ Az Egylet tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. A versenyzőket igazolvánnyal látja el. A tagokat sorszámmal ellátott Tagnyilvántartó Könyvbe kell bejegyezni. A 14 éven aluli tagok belépési nyilatkozatához törvényes képviselőjük jóváhagyása szükséges.

/4./ Az Egyletből való kilépést az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

/5./ Rendes tag kérelmezheti tagságának átruházását közeli hozzátartozója részére. A közeli hozzátartozó önéletrajzzal ellátott írásos felvételi kérelmet és nyilatkozatot nyújt be az Elnökséghez arról, hogy elfogadja az Alapszabályban foglaltakat. A benyújtott kérelmet az Elnökség 30 napon belül véleményezi. Támogatás esetén az Elnökség javaslatot tesz a legközelebbi Közgyűlésnek a közeli hozzátartozó felvételére rendes taggá. A felvételi kérelmet a Közgyűlés min. kétharmados többséggel utasíthatja el.

/6./ Rendes tag kérheti tagsági viszonyának szüneteltetését. A szüneteltetés évente írásban kell az Elnökséghez bejelenteni, legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének évében április 30-ig. A szüneteltetés ideje alatt a mindenkor érvényes tagdíj kétharmada fizetendő. A szüneteltetés ideje alatt a rendes tag szavazásra és a telep használatára nem jogosult. Ha a szüneteltető tag megszegi a rá vonatkozó szabályokat, az Elnökség jogosult a szüneteltetést visszavonni, és a tagot a teljes tagsági díj megfizetésére kötelezni. A szüneteltetés státuszát a tagnyilvántartásban rögzíteni kell.

/7./ Törléssel szűnik meg a tagsági viszony a tag halála, a jogi személy, ill. a jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tag jogutód nélküli megszűnése esetén, valamint akkor, ha a tag tagsági díjának, illetőleg a vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és tartozását írásos felszólítás ellenére a következményekre történő felhívás mellett sem rendezte.

/8./ Az Egyletből történő kizárást csak a Fegyelmi Szabályzatban előírt fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A fegyelmi eljárás szabályait a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

/9./ A 9.§ /2./ pont a., b. és c. alpontja esetében a rendes tag korábbi belépési díjával elszámolhat az Egylettel az alábbi feltételek mellett, a kilépés bejelentésétől számított két éven belül.

A kilépő tagnak elszámolási szándékáról egy olyan nyilatkozatot kell benyújtania az Elnökségnek, amelyben megjelöl egy az Egyletbe belépni szándékozó, a 8.§ /2./ pontjában megjelölt személyt. A belépni szándékozó személynek vállalnia kell a rendes tag felvételére vonatkozó, a 9. § /3./ c. alpontjában megadott előírásokat. A kilépő tag, a belépni szándékozó személy és Egylet elnöke a Közgyűlés által meghatározott tartalmú szerződést kötnek az elszámolásról, illetve a belépésről.

10.§

/1./ Az Egylet tagjainak jogai:

a./ Részt vehetnek az Egylet Közgyűlésein;

b./ Részt vehetnek az Egylet sport-, és szabadidő tevékenységeiben és rendezvényein;

c./ Használhatják az Egylet létesítményeit, kijelölt  sportszereit és felszereléseit.

/2./  Az Egylet tagjainak kötelezettsége:

a./ Az Egylet Alapszabályának, Házirendjének és egyéb szabályzatainak, valamint az Elnökség határozatainak betartása;

b./ Sport tevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak betartása, a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés;

c./ Sportszerű magatartás;

d./ A tagdíj és egyéb tagi kötelezettségek teljesítése;

e./ Az Egylet vagyonának megóvása.

f./ Nem veszélyeztetheti az Egylet céljának megvalósítását és az Egylet tevékenységét.


11. §

/1./  Az Egylet rendes tagjának jogai:

a./ Részt vesz az Egylet vezető tisztségviselőinek és képviselőinek megválasztásában, a közgyűlési határozatok meghozatalában. E jogait képviselőn keresztül is gyakorolhatja.

b./ Nagykorúsága esetén az Egylet tisztségeibe megválasztható.

c./ Az Egylet Közgyűlésének, illetőleg Elnökségének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.


IV. AZ EGYLET SZERVEZETE


12.§

Az Egylet szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

c./ Ellenőrző Bizottság

d./ Fegyelmi Bizottság

e./ Jelölő Bizottság

f./ Versenyzők Tanácsa

V. AZ EGYLET KÖZGYŰLÉSE


13.§

/1./ Az Egylet legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok, a tiszteletbeli tagok, a pártoló tagok, és a versenyző tagok összességéből áll.

/2./ A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést általában az Elnök hívja össze. Az éves rendes Közgyűlés napirendjének kötelezően tartalmaznia kell:
• Az Egylet tevékenységéről szóló beszámolót;
• Az Egylet éves Mérlegének ismertetését, a költségvetés teljesítéséről, és az új költségvetésről szóló előterjesztést;
• Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

/3./ Az Elnökség bármelyik tagja jogosult a Közgyűlést összehívni, ha azt az elnök – bár azt a szabályok szerint kötelező lenne megtennie – nem hívja össze.

/4./ A meghívót valamennyi tag részére, a Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal, az időpont, a helyszín és a napirendi pontok megjelölésével, a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztésekkel, hagyományos vagy elektronikus postai úton, el kell küldeni. A Közgyűlés helyszíne az Egylet székhelyétől eltérő is lehet a Közgyűlést összehívó döntése alapján.

/5./ A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor az esetlegesen megismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontra meghirdetett Közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, melyre az eredeti közgyűlési meghívóban kifejezetten utalni kell.

/6./ Az Egylet tagjai által előterjeszteni kívánt – a napirendi pontokhoz kapcsolódó vagy más javaslatokat – a Közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásban kell a tagok és az Elnökség részére megküldeni.

/7./ Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 10%-a, vagy az Ellenőrző Bizottság, az ok és a cél megjelölésével arra javaslatot tesz.

/8./ Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés megtartásához.

/9./ A Közgyűlés határozatképességének megállapítása után meg kell választani a Közgyűlés tisztségviselőit: a levezető elnököt, a jegyzőkönyv-vezetőt, a két jegyzőkönyv-hitelesítőt és a szavazatszámlálókat. A két jegyzőkönyv-hitelesítőnek rendes tagnak kell lennie. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik.

/10./ A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása után fogadja el a Közgyűlés a napirendet, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. Bármely jelenlévő tag javasolhatja a napirend módosítását, napirendi pont kihagyását, illetve a napirend kiegészítését a 15 nappal korábban megküldött írásbeli javaslatok alapján. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

14.§

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

• Rendes és tiszteletbeli tagok felvétele;
• Alapszabály megállapítása és módosítása,
• Fegyelmi Szabályzat elfogadása és módosítása;
• A Házirend elfogadása és módosítása
• Más szervezetekkel való egyesülés, az Egylet feloszlásának kimondása;
• Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása;
• Az éves beszámoló, ezen belül a gazdálkodásról készített beszámoló és az éves Mérleg elfogadása;
• Az éves költségvetés elfogadása;
• Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egylet saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
• Ingatlanvagyon megterhelése, elidegenítése, jogról való lemondás;
• Az Elnök, az Elnökség és a bizottsági tagok megválasztása, beszámoltatása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
• A jelenlegi és korábbi egyleti tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyleti szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
• A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a végelszámoló kijelölése.
• Tag kizárása;
• A tagdíj és belépési díj összegének megállapítása;
• Mindazon ügyek, amelyeket jogszabály, a Felügyeleti szervek, vagy közgyűlési határozat hatáskörébe utal;
• Döntés a szokásos tevékenységbe nem tartozó ügyekben.

15.§

A Közgyűlés egyhangú határozata szükséges az Egylet feloszlásának kimondásához.

16.§

/1./ A Közgyűlés kétharmados szótöbbsége szükséges:
• Új rendes tag és tiszteletbeli tag felvételéhez;
• A 9.§ /3./ pont d. alpontja és a 9.§ /5./ pontja alapján jelentkező tag felvételi kérelmének elutasításához;
• Tag kizárásához;
• Tiszteletbeli elnök megválasztásához, illetve visszahívásához;
• Az Alapszabályban meghatározott, egyes eljárási kérdésekben.
/2./ A Közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
• Az Alapszabály módosításához;
• Az Egyletnek más szervezettel való egyesüléséhez.

/3./ Az Egylet céljának módosításához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

17.§

Szavazati rend:

/1./ Az Egylet rendes tagjai rendelkeznek szavazati joggal, közülük mindenkit egy szavazat illet meg. Az a rendes tag, aki nagykorúságát még nem érte el, jogait törvényes képviselője útján gyakorolhatja.

/2./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyletnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

/3./ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

/4./ A minősített eseteket /egyhangú, háromnegyedes és kétharmados határozat/ kivéve a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait.

A Közgyűlés általában nyílt szavazással hozza meg döntéseit. A Közgyűlés az Elnököt, az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással választja meg.

Titkos szavazást kell elrendelni abban az esetben, ha azt a Közgyűlés jelenlévő tagjainak legalább egynegyede kívánja.

/5./ A Közgyűlés által hozott határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, és azt két jelenlévő tag aláírásával hitelesíteni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a Közgyűlés helyét, idejét; a tárgyalt napirendi pontokat; az egyes határozatokat a szavazati arányokkal együtt.

A Közgyűlésen bármely tag kérésére a hozzászólást szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. A tagtól a hozzászólás jogát elvenni nem lehet. A Közgyűlés a hozzászólások idejét 2 percben maximálhatja.

A Közgyűlés által hozott határozatokat a hitelesített jegyzőkönyv alapján az Elnökség hirdeti ki a tagságnak a Közgyűlést követő 30 napon belül.

VI. AZ ELNÖKSÉG

 

 18.§

/1./  Az Elnökség létszáma 7 fő.

Az Elnököt a Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel négy éves időtartamra, a Jelölő Bizottság ajánlása alapján. Több jelölt esetén, amennyiben a választás első fordulójában egyik jelölt sem szerzi meg a határozatképes Közgyűlésen az érvényes szavazatok többségét (50%+ 1 szavazat), akkor második szavazási fordulóra kerül sor. Az első fordulóból a két legtöbb szavazatot kapott jelölt jut tovább, szavazategyenlőség esetén – visszalépés hiányában – sorsolás dönt a második fordulóban résztvevő két jelöltről. Ha a második fordulóban a két jelölt azonos számú szavazatot kap, a szavazást meg kell ismételni.

Az Elnök megválasztását követően az Elnökség négy tagját a Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel négy éves időtartamra a Jelölő Bizottság ajánlása alapján.  Ha a választás első fordulójában kevesebb mint négy jelölt kapja meg a megválasztáshoz szükséges többséget (50 % + 1 szavazat), második fordulóra kerül sor. Az első forduló eredménye alapján a betöltetlenül maradt helyek számánál egy fővel több jelölt jut tovább, szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt. A szavazást addig kell folytatni, amíg minden elnökségi hely betöltésre nem kerül.

Az Elnökségbe további két tagot a Versenyzők Tanácsa delegál. Amennyiben a Versenyzők Tanácsa e jogával nem él az Elnökséget választó Közgyűlés megkezdéséig, úgy e két helyet is a Közgyűlésnek kell választással betöltenie.

Az Elnökség – tagjai közül – egyszerű szótöbbséggel választja meg az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott tisztségviselőket.

/2./ Az Elnökség tehet javaslatot az Egylet Tiszteletbeli Elnökének személyére. Tiszteletbeli elnöknek olyan személy válaszható, aki legalább két ciklus alatt betöltötte az Egylet elnöki tisztét.

Az Egyletnek egyidejűleg csak egy Tiszteletbeli Elnöke lehet. A közgyűlés a Tiszteletbeli Elnököt kétharmados többséggel választja meg.

A Tiszteletbeli Elnök tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség munkájában, az Elnökség kifejezett, ilyen irányú felkérésére képviselheti az Egyletet. Tevékenysége során az Egyletet érintő kötelezettséget nem vállalhat, tevékenységéről tájékoztatja az Elnökséget.

A Tiszteletbeli Elnöki cím elhalálozással, kilépéssel vagy a Közgyűlés kétharmados döntése alapján szűnik meg.

/3./ Az Egylet elnöke

– vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az Egyletet;

– irányítja és ellenőrzi az Egylet tevékenységét, irányítja az Egylet gazdálkodását;

– utalványozási jogot gyakorol más jogosulttal együttesen;

– munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályban meghatározott feltételek szerint;

– önállóan képviseli az Egyletet.


19.§

/1./ Az Egylet tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egylet működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon az Egylet tagjai részt vehetnek. Szavazati joggal az elnökségi tagok rendelkeznek.

Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár hívja össze írásos formában, az ülés előtt legalább öt nappal. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét.

Különösen sürgős esetben az Elnökség az ülést mellőzve, írásos előterjesztés alapján e-mail-en vagy faxon is szavazhat.

/2./ Az Elnökség feladata és hatásköre:

a./ Az Egylet Közgyűlésének összehívása és előkészítése;

b./ Az Egylet törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, felügyelete;

c./ A közgyűlési  határozatok végrehajtásának szervezése, ellenőrzése;

d./ Az Egylet Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése;

e./ A Fegyelmi Szabályzat és Házirend  kidolgozása és Közgyűlés elé terjesztése;

f./ Az Egylet éves költségvetésének kidolgozása és Közgyűlés elé terjesztése;

g./ Az Egylet működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása, módosítása;

h./ A Fegyelmi Szabályzatban meghatározott fegyelmi jogkör gyakorlása;

i./ A Magyar Vitorlás Szövetség taggyűlésére küldöttek kijelölése;

j./ Az Egylet négy éves programjának kidolgozása, Közgyűlés elé terjesztése. A program egyes fejezeteinek éves lebontása és végrehajtása;

k./ Az Egylet eredményes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;

l./ Javaslattétel a Közgyűlésnek a tárgyévi tagdíj és belépési díj megállapítására;

m./ Mérleg és gazdálkodási beszámoló készítése a Közgyűlés részére;

n./ Megállapodások jóváhagyása külső szervezetekkel;

o./ Az Egylet által nyújtott  szolgáltatások éves díjának meghatározása;

p./ Határidős tagsági szerződések kötése versenyző tagokkal;

r/ Döntés pártoló tagok felvételéről és ezek tagdíjának meghatározása;

s/ Tagfelvételi eljárások bonyolítása, Tagfelvételi Könyv vezetése, nyilvánossá tétele;

t./ Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal.

/3./ Az Elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.

/4./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik az Egylet részére hitel felvétele, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása tíz millió forint értékhatárig.

/5./ Az Elnökség – az Egylet Szervezeti és Működési Szabályzatában definiáltan vagy egyedi határozattal – egyéb, az Egylet más szervének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is saját hatáskörébe vonhat.

/6./ Az Elnökség tevékenységéről az Egylet Közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

/7/ Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a.)  az Egylet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b.)  az Egylet előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy

c.)   az Egylet céljainak elérése veszélybe került.

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egylet megszüntetéséről dönteni.

/8./ Az Elnökség az Egylet tagjai részére köteles az Egyletre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egylet vonatkozó irataiba és nyilvántartásaiba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnökség a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az Elnökség megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az Egylet üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egylet kötelezését a felvilágosítás megadására.

20.§

/1./ Az Elnök és az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és rendes tagja az Egyletnek. Nem lehet Elnök és az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet Elnök és az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

/2./ Az Elnök és az Elnökség az ügyvezetési tevékenysége során az Egyletnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egylettel szemben.

/2./ Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

a./ Részvétel az elnökségi üléseken és a határozatok meghozatalában;

b./ Észrevételek, javaslatok tétele az Egylet működésével kapcsolatban;

c./ Javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására;

d./ Megbízás alapján az Egylet képviselete.

/3./ Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

/4./Az elnökségi tagság megszűnik:

a./ mandátum lejártával,

b./ lemondással,

c./ a Közgyűlés általi visszahívással,

d./ elhalálozással,

e./ cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

g./ Egyletből történő kilépéssel,

h./ Egyletből történő kizárással.

 

/5./ Az elnökségi tagságnak a négy éves mandátum lejárta előtti megszűnése esetén a megüresedett elnökségi hely(ek) betöltése az alábbiak szerint történik:

a./ a Közgyűlés által választott elnökségi tagság megüresedése esetén a következő közgyűlésen időközi választással, a négyévenkénti általános tisztújítás szabályi szerint.

b./ a Versenyzők Tanácsa által delegált elnökségi tagság megüresedése esetén a Versenyzők Tanácsa újabb delegálásával. Amennyiben az Elnökség felhívására a Versenyzők Tanácsa e jogával 30 napon belül nem él, úgy az így megüresedett elnökségi hely(ek)et is a Közgyűlésnek kell időközi választással betöltenie.

Az ily módon megválasztott vagy delegált elnökségi tag(ok) mandátuma csak az általános tisztújítással megválasztott elnökség négyéves mandátumának lejáratáig tart.

/6./ Az Elnök megbízatásának megszűnése esetén az új Elnök megválasztására rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésig tartó időszakra az Elnökség tagjai maguk közül ideiglenes elnököt választanak.

21.§

/1./ Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és – a Szervezeti és Működési Szabályzatban definiáltan – az ügyrendjét.

/2./ Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 2 havonként ülésezik. Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével kéri.

/3./ Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A határozathozatalhoz egyszerű többség szükséges.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, de egyszerű többséggel a tagok zárt ülést rendelhetnek el.

Az Elnökség határozatait – fő szabályként – nyílt szavazással hozza, egyszerű többséggel azonban ettől eltérhetnek.

Az Elnökség valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

/4./ Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
• bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egylet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okiratnak megfelelő célszerinti juttatást.

/5./ Az Elnökség gondoskodni köteles:

• hogy a Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készüljön,
• a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek folyamatos nyilvántartásáról, melyből a Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, illetve ellenzők számaránya, és – amennyiben lehetséges – személye megállapítható,
• a döntések érintettekkel történő írásbeli közléséről és nyilvánosságra hozatalról, a határozat meghozatalát követő 15 napon belül, az Egylet honlapján történő megjelentetéssel.

VII. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG


22.§

/1./ Az Egylet gazdálkodásának, alapszabályszerű működésének, és vagyonkezelésének ellenőrzésére a Közgyűlés egyszerű többséggel – 4 éves időtartamra – a Jelölő Bizottság ajánlása alapján Ellenőrző Bizottságot választ.  Az Ellenőrző Bizottság 5 rendes tagból áll. A bizottság tagjainak megválasztását az Elnökségi tagok megválasztásának szabályai szerint kell lefolytatni. A Bizottság tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

/2./ Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az a személy, aki:

–       az Elnökség elnöke vagy tagja,

–       az Egylettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

–       az Egylet célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egylet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okiratnak megfelelő célszerinti juttatást –, illetve

–       az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

/3./ Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.

/4./ Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a közgyűlést tájékoztatja.

/5./ Az Ellenőrző Bizottság feladatai és kizárólagos hatásköre:

–       az Egylet pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,

–       a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

–       a tagi kötelezettségek (tagdíj, hajótárolás stb.) befizetésének ellenőrzése.

–       az Éves Mérleg felülvizsgálata,

–       a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,

–       a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

–       az egyleti tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,

–       az Egylet alapszabályszerű és törvényes működésének ellenőrzése.

23.§

/1./ Az Ellenőrző Bizottság évenként egy alkalommal átfogó ellenőrzést tart a 22.§ /5./ bekezdése szerint.

/2./ Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egylet gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, akik a feltett kérdésekre 15 napon belül válaszolni kötelesek.

/3./ Az ellenőrzések megkezdéséről a Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az Egylet elnökét. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

/4./ Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül – tájékoztatja az Elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

/5./ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül – az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

/6./ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem állapítja meg a szabálytalanság vagy a rendellenesség megszüntetését, a Bizottság elnöke kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.

/7./ Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik:

a./ a mandátum lejártával,

b./ lemondást követő felmentéssel,

c./ visszahívással,

d./ elhalálozással,

e./ az Egyletből történő kilépéssel,

f./ az Egyletből történő kizárással.

8./ Az Ellenőrző Bizottsági tagságnak a négy éves mandátum lejárta előtti megszűnése esetén a megüresedett hely(ek) betöltése a következő közgyűlésen időközi választással történik, az általános szabályok szerint. Az ily módon megválasztott Ellenőrző Bizottsági tag(ok) mandátuma csak az általános tisztújítással megválasztott Ellenőrző Bizottság négyéves mandátumának lejáratáig tart.

VIII. FEGYELMI BIZOTTSÁG


24. §

A Jelölő Bizottság ajánlása alapján a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 5 fős Fegyelmi Bizottságot választ 4 éves időtartamra az Egylet rendes tagjai közül.

A Fegyelmi Bizottság tagja az Egyletben más funkciót nem tölthet be.

A Fegyelmi Bizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

A Fegyelmi Bizottság feladata:

–       az Elnökség bejelentése alapján fegyelmi vizsgálat lefolytatása és javaslat készítése az Elnökségnek  a Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően,

–       javaslattétel a Fegyelmi Szabályzat megváltoztatására.

 

A Fegyelmi Bizottsági tagságnak a négy éves mandátum lejárta előtti megszűnése esetén a megüresedett hely(ek) betöltése a következő közgyűlésen időközi választással történik, az általános szabályok szerint. Az ily módon megválasztott Fegyelmi Bizottsági tag(ok) mandátuma csak az általános tisztújítással megválasztott Fegyelmi Bizottság négyéves mandátumának lejáratáig tart.

 

IX. VERSENYZŐK TANÁCSA

25. §

A Versenyzők Tanácsa 5 főből áll. A Versenyzők Tanácsát az e célból összehívott gyűlésen az Egylet igazolt versenyzői maguk közül választják meg titkos szavazással 4 éves időtartamra. A szavazás akkor érvényes, ha az igazolt versenyzők fele + 1 fő szavazott. A szavazást az Elnökségi tagok választásának szabályai szerint kell lefolytatni.

A Versenyzők Tanácsának tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.

A Versenyzők Tanács az Elnökségbe két elnökségi tagot jogosult delegálni.

A Versenyzők Tanácsának feladata a versenyzők érdekképviselete.

X. A JELÖLŐ BIZOTTSÁG


26. §

A Jelölő Bizottság tagjait a rendes tagok bármelyikének javaslatára a közgyűlés választja meg négy évre, a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen.

A Jelölő Bizottság 3 tagú, az elnököt saját soraiból választja meg. A Jelölő Bizottság tagja az Egyletben más funkciót nem tölthet be. A Jelölő Bizottság feladata javaslattétel a közgyűlés részére az Elnök személyére, az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjaira.

A Jelölő Bizottsági tagságnak a négy éves mandátum lejárta előtti megszűnése esetén a megüresedett hely(ek) betöltése a következő közgyűlésen időközi választással történik, az általános szabályok szerint. Az ily módon megválasztott Jelölő Bizottsági tag(ok) mandátuma csak a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság négyéves mandátumának lejáratáig tart.
XI. AZ EGYLET JOGKÉPESSÉGE


27.§

Az Egylet jogi személy, amelyet az Elnök képvisel. E jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnök más személyre átruházhatja.

XII. AZ EGYLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA


28.§

/1./ Az Egylet éves költségvetés alapján gazdálkodik.

/2./ Az Egylet működéséhez szükséges bevételek az alábbiak:

a./ tagsági díjak,  belépési díjak, pártoló tagok hozzájárulásai, egyéb tagi befizetések;

b./ magán és jogi személyek által nyújtott támogatások;

c./ alapítványok és közérdekű kötelezettség-vállalások;

d./ rendezvények bevételei;

e./ reklámtevékenységből származó bevételek;

f./ állami és társadalmi  szervek által nyújtott támogatások;

g./ vállalkozási tevékenységből származó bevételek;

h./ vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételek;

i./ egyéb bevételek.

/3./ Az Egylet vagyona:

a./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

b./ készpénzre szóló követelés,

c./ értékpapír,

d./ ingatlan- és ingó vagyon.

/4./ Az Egylet bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egylet tagjai az Egylet tartozásaiért – a befizetett belépési díj és tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

/5./ Az Egylet a cél szerinti tevékenységéből, illetve a másodlagosan folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani.

XIII. AZ EGYLET MEGSZŰNÉSE


29.§

/1./ Az Egylet megszűnik:

a./ feloszlásának a Közgyűlés által történő kimondásával,

b./ más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,

c./ az arra jogosult szerv általi feloszlatásával,

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egylet vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyletet a nyilvántartásból törli.

/2./ Az Egylet megszűnésének általános esetein túl az Egylet jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az Egylet megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az Egylet tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

/3./ Az Egylet megszűnése esetében vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az Egylet feloszlatással szűnt meg és vagyonáról nem rendelkeztek, vagyonát – a hitelezők kielégítése után – az alapszabályban meghatározott, az Egylet céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

/4./ Az Egylet jogutód nélküli megszűnése után az Elnökség tagjaival szemben e minőségükben az Egyletnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egylet törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyleti vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

/5./ Ha az Egylet jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Elnökség tagjaival szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az Elnökség az Egylet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.


XIV. TAGSÁGI DÍJ


30.§

/1./ A tagsági díjat és a belépési díjat az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg az éves rendes közgyűlésen.

/2./ A tagsági díj mértékének meghatározásakor arra kell törekedni, hogy amennyiben azt a teljes tagság befizeti, úgy a többi tagi kötelezettséggel együttesen fedezze az Egylet folyamatos alapműködéséhez szükséges várható tárgyévi kiadásokat.

/3./ A tagsági díj befizetésének határideje április 30. napja, melytől az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozatával lehet eltérni.

/4./ Késedelmes fizetés esetén heti – a Közgyűlés által elfogadott – késedelmi kamatot kell fizetni.
XV. JOGORVOSLAT


31. §

Az Egylet szerveinek törvénysértő határozatát bármely rendes tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32.§

Az Egylet működését, az Elnökség, a tisztségviselők és az Egylet egyéb szerveinek feladatait és működését érintő – az alapszabályban nem szabályozott – kérdéseket az Egylet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az Alapszabállyal.

Fenti okirat a SPARTACUS VITORLÁS EGYLET 1990. március 13-án elfogadott, többször módosított, utoljára a 2014. november 10. napján megtartott Közgyűlés által elfogadott módosításokkal kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.