Spartacus Vitorlás Egylet

Klub › Programok

IFJÚSÁGI VERSENYZÉS, UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS

Összeállította: Tenke Tibor  |  2015. november 10.

Bevezetés


Az elmúlt évek során az ifjúsági vitorlázás mind létszámában, mind minőségében örvendetesen fejlődésnek indult Egyletünkben. Az Egylet dominálja a hazai ifjúsági versenyzést és az egyesület történetében példanélküli módon, az elmúlt időszakban több hajóosztályban is nemzetközi sikereket tudunk felmutatni. Az Egylet jelentős anyagi támogatást nyújt az ifjúsági vitorlázásfejlesztéséhez. A vitorlássport folyamatos változása, a ráfordítások mértéke megköveteli, hogy rendszeresen aktualizáljuk az ifjúsági program célrendszerét és a működési módját. Jelen dokumentum a 2013-as, azonos című koncepció aktualizálása.

A Spartacus Vitorlás Egylet célja a balatoni vitorlázás és sport-klubélet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése. A Spartacus Vitorlás Egylet kiemelkedő hagyományokkal rendelkezik a magyar vitorlás versenysportban. Az Egylet versenyvitorlázás iránti elkötelezettségét az Alapszabályában rögzíti. Az minőségi versenyzés az Egylet kultúrájának meghatározó része.

A versenyvitorlázás intenzív fejlődésének vagyunk tanúi. A versenyvitorlázás elvesztette szezonális jellegét, az eredményes versenyzés esélyéhez a sportot egyre fiatalabb korban kell megkezdeni, a versenyzésre és felkészülése fordítandó idő meghaladja a száz napot, a sikeres sportoláshoz részt kell venni az adott hajóosztály nemzetközi versenyzésében.


Célok


Az ifjúsági versenyvitorlázás célja az ifjúság nevelése, a sport által történő, valós megmérettetés lehetőségének biztosítása, a versenyszellem, az Egylet hírnevének fenntartása és Egylet hagyományainak továbbvitele. Az ifjúsági versenyvitorlázást az Egylet azzal a szándékkal is támogatja, hogy az Egylet jövőbeni tagságát a vitorlázással az Egylet kereteiben megismerkedő fiatalokkal bővítsük.

Az ifjúsági vitorlázás keretében a gyerekeket meg kell ismertetni a sportág elméletével és gyakorlatával, megfelelő pszichikai és fizikai állóképességhez kell szerezni és alkalmassá kell tenni őket arra, hogy bekapcsolódhassanak a nemzetközi vitorlás társadalom életébe. A tevékenység fontos, kézzelfogható értékmérője az adott hajóosztályok világversenyein való sikeres szereplés.

Az ifjúsági sport hangsúlyozott célja a gyermekek nevelése, ami révén tapasztalatot szerezhetnek a sikerek és kudarcok elviselésében, az önmagukért és másokért felelős viselkedésben, a közösségi életben való részvételben és nem utolsó sorban a fair sportszellem elsajátításában. E készségek megszerzéséhez megfelelő gyakorlattal rendelkező nevelőkre van szükség.


Az Egylet szerepe


Az Egyelt alapvető feladatai közé tartozik az ifjúsági versenyzés támogatása. A támogatás mértéke és mikéntje az Egyelt szándékainak és lehetőségeinek függvénye. A vitorlázás jelentős anyagi ráfordítással és szervezési munkával jár, speciális felszereléseket és infrastruktúrát igényel és az eredményes felkészüléshez magas szintű, folyamatosan fejlődő szakmai ismeretek szükségesek.

Az Egylet nem tudja felvállalni az ifjúsági sporttoláshoz szükséges valamennyi feltétel biztosításának terhét. Az Egylet jellemzően a hazai környezetben történő, az eredményes versenyzéshez minimálisan szükséges felkészülési és versenyzési tevékenységet támogatja. Az Egylet támogatásában arra törekszik, hogy az egyénileg nem vagy csak nehezen biztosítható feltételek megteremtéséhez járuljon hozzá. Ilyen az edző, az edző személyén keresztül a sportszakmai ismeretek, valamint a sportoláshoz szükséges infrastruktúra (edzőmotoros, telep, szállító eszközök) rendelkezésre bocsájtása. Fentiekből következik, hogy a szülők anyagi és egyéb (szervezés, felügyelet) részvétele elengedhetetlen a gyermekük sportolásában. Az Egyletnek fontos szerepe van a szülők megfelelő tájékoztatásában és részvételük koordinálásában.

Az Egylet az ifjúsági versenyzésbe bekapcsolódó gyerekeket három módon toborozza:

• rendes tagok gyermekeinek bevonása az ifjúsági versenyzésbe;
• vitorlástáborokban, tehetségkutató táborokban tehetségesnek bizonyult, motivált és megfelelő korú (7-9 éves) gyermekek felvétele;
• a sikeres edzői tevékenység eredményeképpen jelentkező vitorlázók Egyletbe történő átigazolása.


támogatás


Az Egylet szociális támogatást nyújthat azon gyermekek számára, akik anyagi helyzete a versenyvitorlázást egyébként nem tenné lehetővé. A szociális célú támogatás ezen anyagban nem tárgyalt, önálló, független rendszerben történik.

Annak érdekében, hogy az Egylet az ifjúsági versenyzéshez kapcsolódó céljait elérhesse, az Egylet által nyújtott támogatást differenciáltan célszerű megtenni. Így érhető el, hogy az Egylet e területen kifejtett erőfeszítései hatékonyan hasznosuljanak.

Az ifjúsági vitorlázás a sport megszerettetésével, a motiváció kialakításával és a sport alapjainak megismertetésével veszi kezdetét. Ezt követő időszakban a hangsúly fokozatosan átkerül a verseny felkészülésre és a versenyzésre. A gyermekek adottságaik és motivációjuk, a ráfordított idő, valamint nem elhanyagolható mértékben a szüleik elkötelezettsége függvényében eltérő eredményességgel sportolnak.

Ennek megfelelően az ifjúsági vitorlázás támogatásakor négy célcsoportot szükséges definiálni: kezdők, rendes tagok gyermekei, támogatott versenyvitorlázók és teljes költségű versenyvitorlázók.

• A kezdők csoportjába a vitorlázással ismerkedő, (jellemzően  7–9 éves korú), un. első és másodévesek sorolandók;
• Rendes tag gyermeke, aki maga, vagy legalább egy szülője az Egylet rendes tagja;
• Támogatott versenyvitorlázóknak a korosztályuknak megfelelő eredményekkel bíró, magas motivációval rendelkező gyermekek tekintendők;
• Teljes költségű versenyvitorlázókat a vitorlázás szépségeivel ismerkedő, a vitorlázást kiegészítő sporttevékenységnek tekintő, korosztályuk élversenyzőitől számottevően elmaradó eredményekkel rendelkező gyerekek alkotják.

A támogatás mértékének megállapításánál az Egylet lehetőségeiből és az ifjúsági vitorlázás költségeiből kell kiindulni. A támogatás során a következő alapvetéseket alkalmazzuk:

• Az egyéni felszerelést (ruházat, mentőmellény, stb.), a hajó és annak felszerelését minden érdekelt egyénileg oldja meg;
• A versenyek nevezési díjait, MVSZ díjat, Osztályszövetségi díjat, a hazai egyéni utazási költségeket és az étkezést az érdekelt szülők illetve versenyzők egyénileg fizetik;
• Az Egylet hajót és felszerelését bérlet formájában – a támogatási rendszertől függetlenül – biztosíthat;
• A támogatás kiterjedhet a hazai felkészülés és versenyzés feltételeinek biztosítására;
• A támogatás kiterjedhet a külföldi versenyzéshez biztosított eszközök amortizációs költségeire illetve a hazai programhoz kapcsolódó külföldi versenyek esetében az edző díjra és mentőmotoros üzemanyag költségére;
• A kiemelkedő nemzetközi versenyeken (EB, VB) való sikeres szereplés  érdekében az Egylet a támogatott versenyvitorlázók részére utazási támogatást nyújthat. A keret biztosítása és felhasználása a hazai versenyzés támogatásától elkülönültem történik;

A hazai felkészülés és versenyzés – támogatási körbe eső – tételei

• telephasználat
• edzői díj
• motoros üzemanyag költség
• motoros amortizáció és egyéb költség
•  mikrobusz üzemanyagköltség
• mikrobusz amortizáció és egyéb költség
• utánfutó amortizáció és egyéb költség
• téli tornatermi edzések

Egységárak a 2016-os évre:

• Edzői díj: 18 125 Ft/nap
• Motoros üzemanyag: 435 Ft/l, 7 liter/nap
• Motoros amortizációs egyéb költség: = üzemanyagköltségMikrobusz üzemanyag: 435/ Ft/l, 12 l/100 km, 1800 km/év
• Mikrobusz amortizációs és egyéb költség: = üzemanyagköltség, utánfutó amortizációs és egyéb költség: = 0,1*mikrobusz amortizációs költség
• Telephasználat: 52 000 Ft/év (tag vendége egész szezonra)
• Tornateremi edzés díj: 20 000 Ft/fő

A költségek a felkészülési és versenyzéssel töltött napok számának és a fajlagos költségek mértékének (lásd: csoportméret) függvénye. A támogatási körbe eső vízi napok száma: 70, a kalkulált csoport létszám átlagosan 8 fő. 6 fő alatti csoportot csak rövidtávra (1-2 év) és indokolt esetben szabad fenntartani. Amennyiben csoport rentábilis működtetése nem biztosítható, az Egylet visszautasíthatja csoport indítását, felajánlva a versenyző átirányítását.

Költségek – 8 fős csoport, 70 nap / év / fő    
Edzői díj: 306 586 Ft
Motoros üzemanyag, javítás, engedélyek, stb: 35 714 Ft
Motoros amortizáció: 16 964 Ft
Busz üzemanyag: 7350 Ft
Busz, utánfutó amortizáció és egyéb költségek: 7350 Ft
Telephasználat: 55 000 Ft
Tornaterem: 17 500 Ft
Összesen: 446 465 Ft

Az ifjúsági versenyzőknek fenti költségeket kell fizetniük, melynek ellenértékeként az Egylet a fentiekben definiált szolgáltatást biztosítja. Az egyleti támogatás mértéke 246 000 Ft/fő. Az Egyleti támogatásra a következők versenyzők jogosultak:

 • első és másodéves kezdők;
 • támogatott versenyvitorlázók (Vezető edző által javasolt eredményességi szint alapján)
 • az Egylet rendes tagjainak gyermekei

Az Egylet a rendelkezésre álló infrastruktúra kapacitás korlátja alapján korlátozhatja a maximális ifjúsági létszámot.

Az Egylet a tartósan eredménytelen, fejlődést nem mutató ifjúsági versenyzők esetében fenntartja a jogot, hogy az érintettel nem köt versenyzői szerződés. Ezt a döntését az Egylet saját határkörben hozza meg és nem köteles indokolni.

Az Egylet közvetlen (lásd: MVSZ Műhelymunka támogatás, dedikált szponzoráció, versenyzői díj) és közvetett formában (lásd: nemzetközi versenyek nyeresége) bevételekhez jut az ifjúsági versenyzés által. Ezért az ifjúsági versenyzés egyleti költségei csak részben terhelik a tagságot.

KÜLFÖLDI FELKÉSZÜLÉS ÉS VERSENYZÉS


Külföldi felkészülés és versenyzés támogatása az Egylet tulajdonát képező mikrobusz, motoros és utánfutó amortizációs költségeire terjed ki – a támogatásra jogosult versenyzők részére. A nem támogatott versenyzőknek az érintett eszközök napi amortizációs díját kell megfizetni.

Minden további költség, beleértve az edzői díjat, utazási és szállás költségeket, edzői szállás költséget és a nevezési díjat a résztvevők fizetik. Ez alól kivétel a 70 napos program részét képező esetleges külföldi verseny. Ennek lehetőségét a hajóosztály edző, a vezetőedző és az utánpótlás felelős szakmai érvek alapján döntik el.

Az Egylet jogosult a részvevők számának korlátozására a járművek kapacitásának és a csoportok maximális létszámának figyelembevételével. Az esetleges korlátozás során a támogatott versenyvitorlázók élveznek preferenciát.

Kiemelt nemzetközi versenyek (EB, VB) és azokra történő közvetlen felkészülés támogatására a résztvevő támogatott versenyvitorlázóknak az Egylet utazási támogatást nyújthat. Ez a támogatás a vezető edző javaslatára, a vezetőedző számára biztosított keretből történhet, az Elnök jóváhagyásával.


MŰKÖDÉSI MÓD


Az Ifjúsági versenyzés, utánpótlás nevelés a versenyzők részvételével, edzők irányításával, az ifjúsági versenyzők szüleinek aktív támogatásával, az Egylet infrastruktúrájának használatával és anyagi támogatásával történik. Az ifjúsági versenyzést a tevékenység összetett volta, személyi feltételei és anyagi igényei miatt megfelelően tervezett és szervezett formában kell folytatni. Az alábbiakban e tevékenység működési módja kerül ismertetésre.


SZERVEZET


Az Egyletben folyó tevékenységet a mindenkori Elnökség irányítja. Az Elnökség általános tevékenységén belül az ifjúsági versenyzés, utánpótlás nevelés az un. Utánpótlás felelős feladatkörébe tartozik (lásd Szervezeti és Működési Szabályzat).

• Utánpótlás felelős

Az Utánpótlás felelős  operatívan irányítja az Egylet ifjúsági versenyzési, utánpótlás nevelési tevékenységét.

Az Utánpótlás felelős feladatai:
• szervezi és ellenőrzi az Egylet utánpótlás nevelési tevékenységét;
• kezdeményezi és koordinálja az Egylet középtávú utánpótlás-nevelési programjának kidolgozását;
• az éves hajóosztály programok alapján összeállítja és az Elnökség számára, jóváhagyásra beterjeszti az éves utánpótlás támogatási tervet;
• előkészíti és az Elnökség számára jóváhagyásra beterjeszti az edzői megbízási szerződéseket;
• előkészíti, és az Elnökség számára jóváhagyásra beterjeszti a versenyzők  utánpótlás támogatási szerződéseit;
• koordinálja az éves hajóosztály programok végrehajtását;
• az érvényben lévő szabályok alapján ellenőrzi és jóváhagyja az éves utánpótlás támogatási terv alapján kezdeményezett kifizetéseket;
• ellenőrzi és beszámol az Elnökség felé az utánpótlás nevelési program végrehajtásáról;

Az Utánpótlás felelős felelős:
• az Egylet középtávú utánpótlás-nevelési programjának végrehajtásáért;
• az edzők munkájának felügyeletéért;
• az éves utánpótlás támogatási terv végrehajtásáért;

Az Utánpótlás felelős  felettese az Elnök. Az Utánpótlás felelős  a vezető edző munkáját irányítja.  Az Utánpótlás felelős  a Vezető edző vagy az Elnök által megjelölt más személy helyettesíti.

• Vezető edző

A Vezető edző vezeti az Egylet ifjúsági versenyzési és utánpótlás-nevelési tevékenységét, koordinálja a hajóosztály edzők szakmai munkáját.

A Vezető edző feladatai:

 • az Egylet középtávú utánpótlás-nevelési koncepciójának kidolgozása;
 • az éves hajóosztály tervek összeállíttatása és koordinálása;
 • a – támogatásra méltó – versenyvitorlázó szintre javaslattétel;
 • az edzői szakmai munka felügyelete, egységes szakmai tevékenység kialakítása;
 • az edzők szakmai továbbképzéseknek megtervezése és a terv végrehajtása;
 • az edzői munkához szükséges eszközök igénylése, gondos gazdaként való megőrzése;
 • az edzői munkához szükséges teljes infrastruktúra, mint gépjárművek, utánfutók, hajók és felszerelések, valamint a szállás és tároló helyekhasználatának elosztása, koordinálása; azok fenntartása, karbantartása és hatósági engedélyeinek érvényesítése
 • havi beszámolók és elszámolások begyűjtése;
 • éves beszámolók elkészíttetése;
 • az Egylet képviselet az MVSZ ifjúsági sporttal kapcsolatos szerveiben;
 • az Egylet ifjúsági hajóosztályai nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolása;
 • nemzetközi ifjúsági versenyek rendezési joga megszerzésének és a minél szélesebb körű részvétel támogatása;
 • az Egylet működését meghatározó szabályok (Alapszabály, SZMSZ, Házirend) betartása és betartása a felügyelete alá tartozókkal;

A Vezető edző felelős:

 • az ifjúsági versenyport irányításáért
 • az egységes, korszerű szakmai munka kialakításáért;
 • az Egylet ifjúsági sportjának MVSZ-ben való képviseletéért;
 • az Egylet működését maghatározó szabályok betartásáért és betartatásáért;

A Vezető edző jogai:

 • részt vesz az Egylet 4 éves programjának szakterületi kidolgozásában;
 • igényli az általa benyújtott programok Elnökség által történő jóváhagyását;
 • kezdeményezheti az edzői munkához szükséges infrastruktúra szükségesnek tartott karbantartását, bővítését;
 • rendelkezik az éves utánpótlás támogatási terv költségkeretének felhasználásáról;
 • rendelkezik a jóváhagyott éves hajóosztály programok végrehajtásához szükséges infrastruktúra elosztásáról;
 • nem megfelelő szakmai munka vagy fegyelmi vétség alapján javaslatot tehet a hajóosztály edzők megbízási szerződésének felbontására;

A Vezető edző munkájának értékelési szempontjai:

 • az Egylet ifjúsági versenyzéssel, utánpótlás-neveléssel kapcsolatos programjainak végrehajtása, az Egylet utánpótlás-nevelési munkájának minősége;
 • az ifjúsági versenyzés hazai és nemzetközi eredményessége;
 • az Egylet részvétele az ifjúsági hajóosztályok nemzetközi életében (nemzetközi versenyeken való részvétel, nemzetközi versenyrendezés, edzői tapasztalatcsere, stb);

A Vezető edző felettese az Utánpótlás felelős. A Vezető edző a hajóosztály edzők tevékenységét irányítja. A Vezető Edzőt az általa kijelölt Hajóosztály edző helyettesíti.

• Hajóosztály edző

Az ifjúsági hajóosztályokban az edzői tevékenységet un. Hajóosztály edzők látják el.

A hajóosztály edzők feladata:

 • az éves hajóosztály program kidolgozása, egyeztetése a szülőkkel, versenyzőkkel és beterjesztése a Vezető edzőnek;
 • éves hajóosztály program végrehajtása vízi edzések, szárazföldi elméleti és fizikai foglalkozások és versenyeztetés által;
 • az edzői munkához szükséges eszközök igénylése, használata és gondos gazdaként való megőrzése;
 • havi munkabeszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítése;
 • éves hajóosztály beszámolók elkészítése;
 • éves versenyző értékelések elkészítése;
 • A hajóosztály képviselete a hajóosztály osztályszövetségében;
 • A hajóosztály nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolása;

A Hajóosztály edző felelős:

 • a reájuk bízott versenyzők testi épségéért és sportszerű életmódjáért;
 • az elfogadott éves hajóosztály program végrehajtásáért;
 • az Egylet működését meghatározó szabályok betartásáért és a reábízott versenyzők által történő betartatásáért.

A Hajóosztály edző jogai:

 • igényli az általa benyújtott éves hajóosztály programok jóváhagyását;
 • rendelkezik az éves hajóosztály programban meghatározott költségkeretének felhasználásáról;
 • igényli az éves hajóosztály program végrehajtásához szükséges infrastruktúrát;
 • javaslatot tesz új versenyző(k) hajóosztályba történő felvételére;
 • szakmai vagy fegyelmi okok miatt kezdeményezheti hajóosztályhoz tartozó versenyzők versenyzői státuszának felfüggesztését vagy megszüntetését.

A Hajóosztály edző munkájának értékelési szempontjai:

 • az éves hajóosztály programban kitűzött célok teljesítése;
 • az ifjúsági versenyzés hazai és nemzetközi eredményessége.

A Hajóosztály edző felettese a Vezető edző. A Hajóosztály edzőt a Vezető edző által kijelölt másik Hajóosztály edző helyettesíti.

PROGRAMOK, BESZÁMOLÓK


• Középtávú utánpótlás-nevelési program

Az ifjúsági versenyzés kb. 8 éves kortól 18 éves korig tart. E mintegy tíz éves időszak alatt a gyermekek megismerkednek a vitorlás versenysport alapjaival és megfelelő kitartás, tehetség és motiváció esetén eredményes vitorlás versenyzővé válhatnak. A gyermekek fejlődése koruk és tapasztalataik alapján különböző szakaszokra (értsd: kezdők, serdülők, ifjúságiak) bontható. Eredményes fejlődésük, adottságaik és lehetőségük maximális kihasználása érdekében e fejlődési szakaszoknak megfelelő speciális, de ugyanakkor az egész időszakot átfogó koordinált program végrehajtása szükséges. Az Ifjúsági versenysport középtávú szakmai koncepciója ezen egységes tematikájú középtávú utánpótlás-nevelési programot tartalmazza. A koncepció kidolgozója a vezető edző.

• Éves hajóosztály program és beszámoló

Az éves hajóosztály program írásos formában tartalmazza a hajóosztály tevékenysége céljait, a kitűzött hazai és nemzetközi eredményességi szinteket, a szárazföldi fizikai és elméleti valamint a vízi felkészülés tematikáját, ráfordított napokat, ütemtervet és a végrehajtáshoz szükséges infrastruktúrát.  A hajóosztály program kiterjed az Egylet által támogatott alaptevékenységre és egyéni felkészülésre és versenyzésre. Az alap és egyéni felkészülést koordináltan a szülőkkel, versenyzőkkel egyeztetett módon kell megtervezni. A hajóosztály program tartalmazza a végrehajtásának költségtervét költség nem és finanszírozás (Egylet, egyéni) bontásban.

Az éves hajóosztály programokat a Hajóosztály edzők dolgozzák ki.

Az éves hajóosztály programok végrehajtásáról, az elért eredményekről, a megszerzett tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó javaslatokról éves hajóosztály beszámolót kell készíteni a versenyszezont követően.  Az éves hajóosztály beszámolók része a hajóosztály versenyzőinek részletes szakmai értékelése és javaslatok megfogalmazása. Ezen értékelés nem nyilvános.

• Havi munkabeszámolók

A havi munkabeszámolók tárgya az éves hajóosztály program időarányos végrehajtására, az esetleges eltérés okainak, az edzés és versenynapok, résztvevők létszámának és versenyeredményeinek ismertetésére. A pénzügyi elszámolások tartalmazzák a havi tételes költségek bizonylattal történő elszámolását. Bárminemű Egylet részéről történő kifizetés csak a pénzügyi elszámolások alapján történhetnek.


FINANSZÍROZÁS


A finanszírozás az „Ifjúsági versenyzés” dokumentumban megfogalmazottnak megfelelően un. vegyes formában, egyéni és egyleti forrásból történik. Ennek megfelelően a felkészülés és versenyzés alap és egyéni tevékenységre bontandó fel.

Az Egylet által támogatott alaptevékenység 70 hazai vízi edzés és versenynapot, az elméleti felkészítést és a téli fizikai kondicionáló edzéseket foglalja magában. A további hazai és külföldi felkészülési és versenynapok egyéni finanszírozásban történnek, a hajóosztály edzők szervezésében és éves hajóosztály programja alapján.

Tekintettel az egyéni finanszírozásra az éves hajóosztály program összeállítása során hangsúlyt kell fektetni a szülőkkel való koordinációra. Figyelemmel továbbá arra, hogy az Egylet csak részben tudja és kívánja fedezni a ráfordításokat az Egylet és ezen belül az edzők nem gördíthetnek akadályt a versenyzők Egyleti programon kívüli esetleges felkészülésének és versenyzése elé.

EDZŐI FELÜGYELET


Az Egylet az igazolt ifjúsági versenyzők részére edzés és versenynapokra, edzői felügyelet mellett a telep használatát és igény esetén a szállást biztosítja. A felügyeletet ellátó edző napi 24 órában felel a rábízott versenyzők vízi biztonságáért, telepi tevékenységéért és a Házirend betartatásáért.  Az ifjúsági versenyző felügyeletét az edzésen kívüli napszakban a telepen tartózkodó szülő egyértelmű deklarációval átvállalhatja.

Ifjúsági versenyző edzői vagy szülői felügyelet nélkül a telepen nem tartózkodhat.


PREMIZÁLÁS


A teljesítmény orientált tevékenység elősegítése érdekében az edzők éves eredményességi prémiumban részesülnek. Az eredményességi prémium alapja hajóosztály versenyzőinek a Magyar Bajnokság I-III helyezés valamint a Világ- és Európa Bajnokságon és az ISAF Youth World-ön adott évben elért helyezése.


Prémium összegek:

Magyar Bajnokság I. helyezés: 300.000 Ft

Magyar Bajnokság II. helyezés: 200.000 Ft

Magyar Bajnokság III. helyezés: 100.000 Ft

Világbajnokság 1-15 helyezés (minimum első 10%): 800.000 Ft

Világbajnokság 16-30 helyezés (minimum első 20%): 600.000 Ft

Világbajnokság 31-50 helyezés (minimum első 25%): 300.000 Ft

Európa Bajnokság 1-10helyezés(minimum első 10%): 700.000 Ft

Európa Bajnokság  11-25 helyezés(minimum első 15%): 500.000 Ft

Európa Bajnokság  26-40 helyezés(minimum első 25%): 300.000 Ft

Az ISAF Youth Worlds prémium feltételei egyedileg kerülnek meghatározásra.

A sikeres versenyzők felkészítésében résztvevő mindenkori és az un. nevelőedző munkája is elismerésre kerül. Fenti prémium összegek megosztásra kerülnek, ha az adott versenyző 24 hónapnál rövidebb időszakot dolgozott a jelenlegi edzőjével. A megosztás aránya: 20% nevelő edző, 80% aktuális edző.

Az Utánpótlás felelős fenti prémium kifizetését indokolt esetben (például edzői fegyelmi problémák, stb.), részben vagy egészben megtagadhatja. A döntés indoklását az érintettel írásban kell közölni.

Az edzői prémiumok kifizetését az Utánpótlás felelős előterjesztése alapján, az Egylet Elnöke hagyja jóvá.